عادت ماهانه زنان

عادت ماهانه زنان

 

« و از قاعدگی زنان از تو می پرسند. بگـو: آن مـواد زائـد است. بنابر این در دوران قاعدگی با زنان آمیزش (جنسی) نکنید، پس از آن نیز تا آبتنی نکرده اند با آنها آمیزش جنسی نکنید».

قرآن می گوید که خون قاعدگی زنان مواد وعناصر زائد و تفاله ای است، وعـلـم امـروز نیز هـمـین را می گوید. خون قاعدگی مربوط به شستشو و بیرون دادن مواد زائد تخمدان است که آماده سازی تخم در آن صورت می گیرد.

 

نظر شما ()
نبودن اعصاب گرمائی در معده

نبودن اعصاب گرمائی در معده

 

« نمونه هائی از بهشتی که به متقین وعده داده شده: جویبارهای آبی که تغییر بو نمی دهد دارد، جویبارهای شیری که تغییر مزه نمی دهند، جویبارهای شرابخوش کام برای نوشندگان، جویبارهای عسلِ صاف، هر نوعی از ثمرها در آن برای آنها هست، و آمرزشی از طرف پروردگارشان نیزخواهند داشت. آیا اینها مانند کسانی هستند که همیشه در آتش می باشندد و آب جوش نوشانده میشوند که بیدرنگ غذای معده آنها را از هم می پاشد»؟

آیه می گوید که جهنمیان آب جوشان نوشانده می شوند و غذای معده آنها را از هم میدرد. چرا نمی گوید آب جوشان معده آنها را از گرمی و داغی می سوزاند؟ بهاین خاطر که معده اصلاً اعصاب احساس گرما و سوختگی ندارد. و وقتی غذای معده دریده می شود و یا بنوعی دچار اشکال می شود و وارد روده میشود شدیدترین نوع درد را بدنبال می آورد.

 

نظر شما ()
بازتاب عملکردهای انسان توسط شنوائی، دیدگان و پوست

بازتاب عملکردهای انسان توسط شنوائی، دیدگان و پوست

 

«تا اینکه وقتی به آن (آتش) رسیدند شنوائی، دیدگان و پوست آنها گواهی می دهد که چه کـارهـائی را انجام میداده اند»!

نکـتـه آیه: شنوائی، دیدگان و پوست، کارهای انسان را بازتاب می دهد:

وقتی مغز انسان چیزی می شـوند یا به چیزی گوش می دهد، وچیزیرا می بیند یا به چیزی نگاه می کند؛ ضمن اینکه از آن نسـخه برمیدارد، آنرا با فرستنده خود پخش نیز می کند. طوریکه می توان با گیرنده آن امواج را گرفـت و فهـمـیـد کـه مثلاً فرد به چه نگاه می کند. همینطور در رابطه با مواردی که قـبلاً به آنها نگاه کرده یا گوش داده یا آنها را انجام داده است.

پـوسـت نـیـز فـقـط شـکـل و نـمود اعضای داخلی را نشان نمی دهد بلکه پوست اعضای داخلی را نیز می شـنـود. مثلاً اگر کسی به ناراحتی قـلب (که در داخل سـینه قـرار دارد) مواجه شود، درد آن از طریق عصبِ خاصِ آن درد، درد را در کتف چپی یا نـواحی آن به آدم گوشزد می کند. یا می تواند تصویری از یک درد درونی را به شـکـل و عـلامـت مـعــینی نشـان بـدهـد کـه یـک متخصص پـوست بـراحتی می تواند نوع درد و بیماری را تشخیص بدهد. هـمـینطور می تواند عملکردهایانسان در شرایط خاصی (که شرایط قـیامت از جمله آنست) را بارز کند.

 

نظر شما ()
تغییر متناسب با محیط طبیعی

تغییر متناسب با محیط طبیعی

 

« به آنها بگو: خداست کهشماها را بنابر وضعیت سرزمین ها آفـرید».

واژه « ذرء» به معنی: درست کردن اختراعی است.« فـی» در آیه سببی است. و «ارض» در آیه به معنی «سرزمین و طبیعت» است که از معانی آنست.

آیه روی هم رفـته به این معنی است که انـسـان در ابتدا یک گونه بـوده، پـس از پخـش شـدن در سرزمـینهای مختلـف بنابر وضعیت طبیعتی که درآن زندگی می کرده تغـیـیـرات فـیـزیکی داده شده است.

 

نظر شما ()
بدن انسان نـیـروی حـفـاظـتـی بـدن

بدن انسان نـیـروی حـفـاظـتـی بـدن

 

« هر کسی در درون خود نیروی پشتیبانی دارد».

ادام ه در ادامه مطلب.......

 

نظر شما ()
حیوان وار خوردنِ برخی

حیوان وار خوردنِ برخی

« خدا کسانی که ایمان آوردند و نیکوکاری کردند را به باغهائی که جویبارهای ویژه در آنها در جریان است خواهد برد. ولی کسانیکه ایمان نیاوردند و فعلاً خوشگذرانی میکنند و مانند دامها نیز می خورند جایگاه آنها آتش خواهد بود».

نکته آیه:

کسانی که خوش گذرانی و عیاشی می کنند مانند دامها می خورند:

وقـتی انسان گـرسـنه می شود، حتی وقـتی شکم خالی وی خود را بـهـم مـی کشد و قـند خون کاهش پیدا می کند وچربی بدن حل می شـود که انرژی صادر کند، اغلب یک وعده غذائی کوچکی برای پاسخ دادن به نیاز اصلی بدن کـافـی است. ولی با این وجود کسـانیکه خوش می گذرانند در هـر یکاز وعــده هـای غـذائی با شکـوه و جـلال خود تا حد ترکیدن می خورند. دنبال آن نیز با کـمـال مـیـل دسـر خـوشـمـزه می خورند هـر چند احساس کنند شکم می خواهد بترکد. در اوقات میان وعده های غذائی نیز می خورند. چرا اینطور می خورند در حالیکهبدن به این همه غذا نیاز ندارد؟ دلیل آن به اشتها مربوط می شود.  و پشت این اشتها نیز یک حرص و طمع سـیـری ناپـذیـر و قـانع نـشـونـده ای خـود را مخفی کرده که ارث جـهـان گـذشـتـه حیوانی کم رنگ ماست. و این همان چیزی که دامها  بر مبنای آن می خورند.

نظر شما ()
رسیدن برخی از سلولهای نطفه مرد (اسپرم) به تخمک زن

رسیدن برخی از سلولهای نطفه مرد (اسپرم) به تخمک زن

 

« سوگند به شب وقتیکه کاملاً فـرا گـیرد ـــ و به روز وقتیکه به اوج خود برسد ــ و به آنچه نر و ماده را می آفریند ـــ فعالیت شما یکسان نیست ».

نکات آیه:

 

نظر شما ()
آفرینش پیوسته بدن

آفرینش پیوسته بدن

 

« آیا ما از آفرینش نخستین از پا درآمدیم؟! نـه تـنـهـا درنیامدیم بلکه اینها پیوسـته در آفرینش جدید نیز هستند».

 

نظر شما ()
اعصاب گرمائی در پوست

اعصاب گرمائی در پوست

 

«به کسانیکه با آیات ما درافتادند آتشی خواهیم چشانید. هر چه پوست آنها پخته شود آنرا عوض کرده تا رنج سوختن را بچشند. خداوند نیرومند است ولی با حکمت کار می کند».

عوض نمودن پوست برای چشیدن رنج سـوخـتـن بـه ایـن معـنـی اسـت که وقـتی پـوسـت می سوزد انسان دیگر سوزش  سوختن را احساس نمی کند. واقعیت هم همین است. اعصابی که گرما و سوختگی را احساس می کنند در پوست در سـطح بدن هستند. اندامهای زیر پوستاعصاب احـسـاس گـرمـا و سـوزش را ندارند. وقتی پوست می سوزد انسان دیگر گرما و سـوختگی را احساس نمی کند.


 

نظر شما ()
رشک ورزی

رشک ورزی

 

در سوره فـَلَـق از انسان خواسته شده که از جمله از ناگواری رشک ورز "هنگامی که رشک بورزد" به خدا پناه ببرد. معنی آیه این معنی است که زمـیـنـه "رشـک ورزی" در هـمه انسانها هست ولی برخی می ورزند و برخی نمی ورزند.

در جهان دانش امروزی نیز از وجود زمینه "رشک ورزی" بعنوان صفتی که در همه انسانها هست صحبت میشود. و انسان آنرا به شکل نوعی کنش و واکنش شیمیائی و ترشح هورمون می شناسد. این موضوع از جمله در کتابِ علمیِ سوئدیِ "انسان معجزه" آمده است. با این تفاوت که در آنجا گفته شده که همه انسانها رشک میورزند. ولی از آنجا که این گفته مستلزم بررسی وضعیت فیزیولوژیکی تک تک انسانها است و چنین بررسی ای نیز نشده نمی توان گفت مبنای علمی دارد، و همان چیزی که قرآن می گوید درست تر است.

 

نظر شما ()
پائین آمدن ضربان قلب توسط باران

پائین آمدن ضربان قلب توسط باران

 

« بیاد بیاورید وقتیکه خدا خوابِ کمی را از جانب خود در شرایط تهدید بر شما مستولی کرد تا آرامش پیدا کنید. و از ابر باران بر شما نازل می کرد تا شما را تمیز کند و ذهنیتِ شیطانیِ (اینکه اگر به حق می بودید پس چرا آب نداشتید) به ذهن شما خطور نکند، و ضربان قلب شما را پائین بیاورد و ماسه ها را سفت کـنـد».

("سفت کردن گامها توسط باران" در آیه مجاز است، و منظور از آن "سفت کردن ماسه های زیر گامها" است که نتیجه آن "سفت نمودن گامها" خواهد شد. در رابطه با مجاز در مقدمه صحبت شده است).

آیه مربوط به یکیاز نبردهاست. در آن شرایط تعداد مسلمانان کم بوده و دشمنان بسیار. قسمت اول آیه مربوط به شبِ پیش از نبرد بوده که مسلمانان نگرانی و ترس داشته اند و خوابشان نمی برده است. و بقیه آیه مربوط به روز نبرد است. نکته مورد نظر ما در آیه اینست که آیه می گوید: باران نازل کرده که ضربان قلب آنها را پائین بیاورد. و این نکته یک نکته درست و علمی است. یعنی اگر کسی دلهره و ضربان قلب وی بالا باشد اگر زیر باران برود، ضربان قلب وی پائین می آید و به آرامش می رسد.

نظر شما ()
درباره نویسنده
نگار سخائی و فاطمه آقاجانی
قرآن کریم، کلام اعجاز آمیز خداوند بزرگ است که برای هدایت بشر به رسول گرامی اسلام وحی شد. همزمان با نزول این وحی الهی بر رسول گرامی اسلام، به وسیله یاران آن وجود مقدس، نوشته می شد و در مصحف ها نگهداری می گردید. این گونه نیست که فقط رسول گرامی اسلام آن را برای نسلهای بعدی نقل کرده باشد. بلکه بسیاری از یاران بزرگوار آن وجود مقدس، برای نسل های بعد نقل کردند که این کتاب از ناحیه خدا بر رسولش نازل گردید. مدرسه راهنمایی فرزانگان امین 2
کدهای اضافی کاربراستخاره آنلاین با قرآن کریم

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

RSS
تمامی حقوق مادی ومعنوی متعلق به quran13 است 1390