مغزی که چیزی ندیده، نشنیده و نگفته فکر نیز نمی کند

مغزی که چیزی ندیده، نشنیده و نگفته فکر نیز نمی کند

 

«و بحث کردن با کسانیکه ایمان نمی آورند، مانند این می ماند که کسی با کسی که غیر از صدای معمولی و بانگ چیزی را تشخیص نمی دهد جر و بحث کند. اینها کـَر و گنگ و کور مادرزادی هستند. به این خاطر اینها فکر نیز نمی کنند».

نکته آیه:..... 

نظر شما ()
عادت ماهانه زنان

عادت ماهانه زنان

 

« و از قاعدگی زنان از تو می پرسند. بگـو: آن مـواد زائـد است. بنابر این در دوران قاعدگی با زنان آمیزش (جنسی) نکنید، پس از آن نیز تا آبتنی نکرده اند با آنها آمیزش جنسی نکنید».

قرآن می گوید که خون قاعدگی زنان مواد وعناصر زائد و تفاله ای است، وعـلـم امـروز نیز هـمـین را می گوید. خون قاعدگی مربوط به شستشو و بیرون دادن مواد زائد تخمدان است که آماده سازی تخم در آن صورت می گیرد.

 

نظر شما ()
جـنـس نـر و مـاده در نـطـفـه مـرد

جـنـس نـر و مـاده در نـطـفـه مـرد

 

« و هـر دو جـفـت نـر و مـاده را از او (از نطفه مرد) قرار داد»!

سلول نطفه مرد (اسپرم) چـنـانـکـه آیه مـطـرح کرده هـر دو جـنس نر و ماده را با خود دارد. جنس ماده آنرا کروموزم  X و نر آن را کروموزم Y نامیده اند. اگر جنس ماده آن با کروموزم زن ترکیب شود جنین دخـتـر می شود و اگر جنس نـر آن با کروموزم زن ترکیب شود جنین پسر می شود.

عـمل ترکیب نـطفه زن و مرد در نیمه اول قرن نوزدهم کشف شد. و وجود نر و مادگی در نطفه مرد در اواسط قرن بیستم کـشـف شـد.  یعنی حـدوداً 1400 سال پـس از مـطـرح شـدنِ آن در قـرآن. انـدازه کروموزم نیز 1 ششصدم میلیمتر است(یعنی میکروسکوپـی است).

 

نظر شما ()
همه نژادها از یک پدر و مادر هستند

همه نژادها از یک پدر و مادر هستند

 

« مردم! ما همه شماها را از یک نر و یک ماده آفریدیم، و شماها را تیره بندی کـرده و افـراد هم تیره را کمی با هم تفاوت دادیم تا بتوانید همدیگر را تشخیص بدهـید. فـرد ارزشـمـند تر شما پیش خدا کسی از شماست که نیکوکارتر باشد».

نکته آیه: همه تیرها از یک زن و مرد آفریده شده اند. تیره بندیانسانها بعـدها صورت گرفته و میان افراد هر تیره تفاوت داده شده تا افراد بتوانند همدیگر را تمیز و تشخیص بدهند.

در رابطه با پیدایش و تکـامل انسانها امروزه دو تا تئوری وجود دارد. یکی می گوید همه انـسانها از یک پـدر و مـادر بوجود آمده اند، و دیگری می گوید: تیره های مختـلف انسانی از میمونهای مختـلـف ریشه گرفته اند. قـرآن نظـریه اولی را تأیـید می کند. و این نظریه نیز نظریه غالـب است.

آیه پاسخ به مشرکین بوده است که برایهر چیزی از جمله نژادهای مختلف انسانی خدایان متعددی را مطرح می کردند.

 

نظر شما ()
نبودن اعصاب گرمائی در معده

نبودن اعصاب گرمائی در معده

 

« نمونه هائی از بهشتی که به متقین وعده داده شده: جویبارهای آبی که تغییر بو نمی دهد دارد، جویبارهای شیری که تغییر مزه نمی دهند، جویبارهای شرابخوش کام برای نوشندگان، جویبارهای عسلِ صاف، هر نوعی از ثمرها در آن برای آنها هست، و آمرزشی از طرف پروردگارشان نیزخواهند داشت. آیا اینها مانند کسانی هستند که همیشه در آتش می باشندد و آب جوش نوشانده میشوند که بیدرنگ غذای معده آنها را از هم می پاشد»؟

آیه می گوید که جهنمیان آب جوشان نوشانده می شوند و غذای معده آنها را از هم میدرد. چرا نمی گوید آب جوشان معده آنها را از گرمی و داغی می سوزاند؟ بهاین خاطر که معده اصلاً اعصاب احساس گرما و سوختگی ندارد. و وقتی غذای معده دریده می شود و یا بنوعی دچار اشکال می شود و وارد روده میشود شدیدترین نوع درد را بدنبال می آورد.

 

نظر شما ()
تنوع یافتن جانوران و هر یک از نژادهای آنها

تنوع یافتن جانوران و هر یک از نژادهای آنها

 

« و در خلقت خود شما و خلقت هر نوع جانور دیگری که بطور غیر منظم گسترش میدهد نشانه هائی برای کسانیکه مسائل را عینی و مادی می فهمند وجود دارد»!

نکته آیه:...

 

نظر شما ()
بازتاب عملکردهای انسان توسط شنوائی، دیدگان و پوست

بازتاب عملکردهای انسان توسط شنوائی، دیدگان و پوست

 

«تا اینکه وقتی به آن (آتش) رسیدند شنوائی، دیدگان و پوست آنها گواهی می دهد که چه کـارهـائی را انجام میداده اند»!

نکـتـه آیه: شنوائی، دیدگان و پوست، کارهای انسان را بازتاب می دهد:

وقتی مغز انسان چیزی می شـوند یا به چیزی گوش می دهد، وچیزیرا می بیند یا به چیزی نگاه می کند؛ ضمن اینکه از آن نسـخه برمیدارد، آنرا با فرستنده خود پخش نیز می کند. طوریکه می توان با گیرنده آن امواج را گرفـت و فهـمـیـد کـه مثلاً فرد به چه نگاه می کند. همینطور در رابطه با مواردی که قـبلاً به آنها نگاه کرده یا گوش داده یا آنها را انجام داده است.

پـوسـت نـیـز فـقـط شـکـل و نـمود اعضای داخلی را نشان نمی دهد بلکه پوست اعضای داخلی را نیز می شـنـود. مثلاً اگر کسی به ناراحتی قـلب (که در داخل سـینه قـرار دارد) مواجه شود، درد آن از طریق عصبِ خاصِ آن درد، درد را در کتف چپی یا نـواحی آن به آدم گوشزد می کند. یا می تواند تصویری از یک درد درونی را به شـکـل و عـلامـت مـعــینی نشـان بـدهـد کـه یـک متخصص پـوست بـراحتی می تواند نوع درد و بیماری را تشخیص بدهد. هـمـینطور می تواند عملکردهایانسان در شرایط خاصی (که شرایط قـیامت از جمله آنست) را بارز کند.

 

نظر شما ()
آفـریـنـش انـسـان

آفـریـنـش انـسـان

 

« و ما انسان را "از خاک کوره در گل و لایِ سیاهِ بد بویِ تعـفـن گرفته" آفریدیم».

یکی از ... 

نظر شما ()
تغییر متناسب با محیط طبیعی

تغییر متناسب با محیط طبیعی

 

« به آنها بگو: خداست کهشماها را بنابر وضعیت سرزمین ها آفـرید».

واژه « ذرء» به معنی: درست کردن اختراعی است.« فـی» در آیه سببی است. و «ارض» در آیه به معنی «سرزمین و طبیعت» است که از معانی آنست.

آیه روی هم رفـته به این معنی است که انـسـان در ابتدا یک گونه بـوده، پـس از پخـش شـدن در سرزمـینهای مختلـف بنابر وضعیت طبیعتی که درآن زندگی می کرده تغـیـیـرات فـیـزیکی داده شده است.

 

نظر شما ()
ریاضی

به گفته پژوهشگران، واژه «یَوم» (به معنای روز) در قرآن ۳۶۵ بار تکرار شده که برابر تعداد روزهای سال است.

واژه «شَهر» (به معنای ماه) در قرآن ۱۲ بار تکرار شده که برابر تعداد ماه‌های سال است.

واژه «امام» ۱۲ بار.....

ادامه در ادامه مطلب

نظر شما ()
بدن انسان نـیـروی حـفـاظـتـی بـدن

بدن انسان نـیـروی حـفـاظـتـی بـدن

 

« هر کسی در درون خود نیروی پشتیبانی دارد».

ادام ه در ادامه مطلب.......

 

نظر شما ()
مأمور داشتنِ مرگ

مأمور داشتنِ مرگ

 

به آنها بگو: مأمور مرگ که بر شما گماشته شده، شما را می میراند. بعد بطرف آفریدگار خود برمی گردید».

نکته آیه:

مرگ مسئول و مأمور دارد. ما فعلاً از مأمور مرگ انسان اطلاعاتی نداریم. ولی اینکه مرگ اساساً مسئول دارد یک مـقـوله علمی است. انسان فعلاً ژن مربوط به مرگ (یعنی ژنی که فرمان مردنِ پدیده خود را صادر می کند) در نوعی کرم استوانه ای ساده می شناسد. وهمینطور در پدیده های پیچیده تر ژنِ مربوط به مرگ و زندگی می شناسد. یعنی ژنی که فرمان مرگ و زندگی هر دو بدست اوست، و فرمان خود را نیز بصورت سیگنال صادر می کند.

 

نظر شما ()
حیوان وار خوردنِ برخی

حیوان وار خوردنِ برخی

« خدا کسانی که ایمان آوردند و نیکوکاری کردند را به باغهائی که جویبارهای ویژه در آنها در جریان است خواهد برد. ولی کسانیکه ایمان نیاوردند و فعلاً خوشگذرانی میکنند و مانند دامها نیز می خورند جایگاه آنها آتش خواهد بود».

نکته آیه:

کسانی که خوش گذرانی و عیاشی می کنند مانند دامها می خورند:

وقـتی انسان گـرسـنه می شود، حتی وقـتی شکم خالی وی خود را بـهـم مـی کشد و قـند خون کاهش پیدا می کند وچربی بدن حل می شـود که انرژی صادر کند، اغلب یک وعده غذائی کوچکی برای پاسخ دادن به نیاز اصلی بدن کـافـی است. ولی با این وجود کسـانیکه خوش می گذرانند در هـر یکاز وعــده هـای غـذائی با شکـوه و جـلال خود تا حد ترکیدن می خورند. دنبال آن نیز با کـمـال مـیـل دسـر خـوشـمـزه می خورند هـر چند احساس کنند شکم می خواهد بترکد. در اوقات میان وعده های غذائی نیز می خورند. چرا اینطور می خورند در حالیکهبدن به این همه غذا نیاز ندارد؟ دلیل آن به اشتها مربوط می شود.  و پشت این اشتها نیز یک حرص و طمع سـیـری ناپـذیـر و قـانع نـشـونـده ای خـود را مخفی کرده که ارث جـهـان گـذشـتـه حیوانی کم رنگ ماست. و این همان چیزی که دامها  بر مبنای آن می خورند.

نظر شما ()
نعمت بودن مـرجـان

نعمت بودن مـرجـان

 

« از هر دوی آنها (از هر دو دریای شور) مروارید و مرجان درمی آید. کدامیک از این نعمتهای پروردگار خود را می توانید تکذیب کنید»؟!

نکته آیه: آیه مرجان را نعمت شمرده است:

در زمان پیامبر ....

ادامه در ادامه مطلب 

نظر شما ()
کار کردن و خوابیدن در شب و روز رحمت است

کار کردن و خوابیدن در شب و روز رحمت است

 

«از رحمتهای دیگر خدا این است کـه شب و روز هر دو را برای خواب و کـار و بـرای بدست آوردن نعمت های خود قرار داد. باشد که سپاسگذار باشید».

نکته آیه: خوابیدن و کار کردن در شب و روز از رحمت های خداوند است:

پـیـش از ایـن با کارکرد مختلف بدن در شب و روز آشنا شدیم و دیدیم که چگـونـه بدن در شب کم فعالیت و در روز فـعـال می شود، و دیدیم کهوقت مناسب خوابیدن شب است و وقـت مـناسب کار کردن روز است، ولی با این حال انسان در روز نیز می تواند بخوابد و شب کار کند. این وضعیت حـقاً که رحمت است. (رحمت در اصل به معنی: دادن چیزی به کـسی در حـالـیـکـه مـسـتـحق آن نیست یا بیش از اسـتحقـاق وی است، و صرف نظر نمودن از کسی در حالی که مـسـتحـق مجازات است، و بمعنی: دهـش و بخـشـش فـوق الـعـاده است و در آیه به این معنی بکار گرفته شده است).

 

نظر شما ()
رسیدن برخی از سلولهای نطفه مرد (اسپرم) به تخمک زن

رسیدن برخی از سلولهای نطفه مرد (اسپرم) به تخمک زن

 

« سوگند به شب وقتیکه کاملاً فـرا گـیرد ـــ و به روز وقتیکه به اوج خود برسد ــ و به آنچه نر و ماده را می آفریند ـــ فعالیت شما یکسان نیست ».

نکات آیه:

 

نظر شما ()
آفرینش پیوسته بدن

آفرینش پیوسته بدن

 

« آیا ما از آفرینش نخستین از پا درآمدیم؟! نـه تـنـهـا درنیامدیم بلکه اینها پیوسـته در آفرینش جدید نیز هستند».

 

نظر شما ()
اعصاب گرمائی در پوست

اعصاب گرمائی در پوست

 

«به کسانیکه با آیات ما درافتادند آتشی خواهیم چشانید. هر چه پوست آنها پخته شود آنرا عوض کرده تا رنج سوختن را بچشند. خداوند نیرومند است ولی با حکمت کار می کند».

عوض نمودن پوست برای چشیدن رنج سـوخـتـن بـه ایـن معـنـی اسـت که وقـتی پـوسـت می سوزد انسان دیگر سوزش  سوختن را احساس نمی کند. واقعیت هم همین است. اعصابی که گرما و سوختگی را احساس می کنند در پوست در سـطح بدن هستند. اندامهای زیر پوستاعصاب احـسـاس گـرمـا و سـوزش را ندارند. وقتی پوست می سوزد انسان دیگر گرما و سـوختگی را احساس نمی کند.


 

نظر شما ()
تاریخ و مذهـب

تاریخ و مذهـب

 

«هر مردمی در ابتدا یک جمع یگانه ای بودند،  بعد دچار مشکل و درگیری شدند».

بقره 213:«کانَ النّاسُ اُمَّـةً واحِدَةً. فـَبَعَـثَ اللهُ النـَّبـِیّـیـنَ مُبَـشِّـریـنَ و مُـنـْذِریـنَ، وَ اَنـْزَلَ مَعَـهُـمُ الْکِتابَ ....).

نظر شما ()
تغییر متناسب با محیط طبیعی

تغییر متناسب با محیط طبیعی

 

« به آنها بگو: خداست کهشماها را بنابر وضعیت سرزمین ها آفـرید».

واژه « ذرء» به معنی: درست کردن اختراعی است.« فـی» در آیه سببی است. و «ارض» در آیه به معنی «سرزمین و طبیعت» است که از معانی آنست.

آیه روی هم رفـته به این معنی است که انـسـان در ابتدا یک گونه بـوده، پـس از پخـش شـدن در سرزمـینهای مختلـف بنابر وضعیت طبیعتی که درآن زندگی می کرده تغـیـیـرات فـیـزیکی داده شده است.

 

نظر شما ()
پوشاک گرمای بدن را حفظ می کند

پوشاک گرمای بدن را حفظ می کند

 

« و خدا از آنچه آفرید برای شما سایه قرار داد، واز کوهها آشیانه ها، و پوشاکهائی که شما را در مقابل گرما حفظ می کند و پوشاکهائی که گرمای شما را حفظ می کند. به این شکل نعمتهای خود را برای شما کامل می کند، باشد که حق پذیر شوید»..... 

نظر شما ()
اثر وضو گرفتن

اثر وضو گرفتن

 

« وقتی خواستید نماز بخوانید صورت و دستهای خود را تا آرنجها بشوئید، و بخشی از سر و پاهای خود تا قوزکها را مسح کنید. (یا بخشی از سر خود را مسح کنید و پاها تا قوزکها را بشوئید)»....

 

نظر شما ()
کار کردن و خوابیدن در شب و روز رحمت است

کار کردن و خوابیدن در شب و روز رحمت است

 

«از رحمتهای دیگر خدا این است کـه شب و روز هر دو را برای خواب و کـار و بـرای بدست آوردن نعمت های خود قرار داد. باشد که سپاسگذار باشید».

نکته آیه: خوابیدن و کار کردن در شب و روز از رحمت های خداوند است:

پـیـش از ایـن با کارکرد مختلف بدن در شب و روز آشنا شدیم و دیدیم که چگـونـه بدن در شب کم فعالیت و در روز فـعـال می شود، و دیدیم کهوقت مناسب خوابیدن شب است و وقـت مـناسب کار کردن روز است، ولی با این حال انسان در روز نیز می تواند بخوابد و شب کار کند. این وضعیت حـقاً که رحمت است. (رحمت در اصل به معنی: دادن چیزی به کـسی در حـالـیـکـه مـسـتـحق آن نیست یا بیش از اسـتحقـاق وی است، و صرف نظر نمودن از کسی در حالی که مـسـتحـق مجازات است، و بمعنی: دهـش و بخـشـش فـوق الـعـاده است و در آیه به این معنی بکار گرفته شده است).

 

نظر شما ()
رشک ورزی

رشک ورزی

 

در سوره فـَلَـق از انسان خواسته شده که از جمله از ناگواری رشک ورز "هنگامی که رشک بورزد" به خدا پناه ببرد. معنی آیه این معنی است که زمـیـنـه "رشـک ورزی" در هـمه انسانها هست ولی برخی می ورزند و برخی نمی ورزند.

در جهان دانش امروزی نیز از وجود زمینه "رشک ورزی" بعنوان صفتی که در همه انسانها هست صحبت میشود. و انسان آنرا به شکل نوعی کنش و واکنش شیمیائی و ترشح هورمون می شناسد. این موضوع از جمله در کتابِ علمیِ سوئدیِ "انسان معجزه" آمده است. با این تفاوت که در آنجا گفته شده که همه انسانها رشک میورزند. ولی از آنجا که این گفته مستلزم بررسی وضعیت فیزیولوژیکی تک تک انسانها است و چنین بررسی ای نیز نشده نمی توان گفت مبنای علمی دارد، و همان چیزی که قرآن می گوید درست تر است.

 

نظر شما ()
بازتاب عملکردهای انسان توسط شنوائی، دیدگان و پوست

بازتاب عملکردهای انسان توسط شنوائی، دیدگان و پوست

 

«تا اینکه وقتی به آن (آتش) رسیدند شنوائی، دیدگان و پوست آنها گواهی می دهد که چه کـارهـائی را انجام میداده اند»!

نکـتـه آیه: 

نظر شما ()
محل پیدایش حیات در قرآن

محل پیدایش حیات در قرآن

 

« به آن ها بگو: بروید در زمین  و ببینید خدا چگـونه حیات را آغاز کرد. به همان سادگی نیز در مرتبه عالیتری حیات آخرت را ایجاد خواهد نمود»!

نکات آیه: ....

نظر شما ()
پائین آمدن ضربان قلب توسط باران

پائین آمدن ضربان قلب توسط باران

 

« بیاد بیاورید وقتیکه خدا خوابِ کمی را از جانب خود در شرایط تهدید بر شما مستولی کرد تا آرامش پیدا کنید. و از ابر باران بر شما نازل می کرد تا شما را تمیز کند و ذهنیتِ شیطانیِ (اینکه اگر به حق می بودید پس چرا آب نداشتید) به ذهن شما خطور نکند، و ضربان قلب شما را پائین بیاورد و ماسه ها را سفت کـنـد».

("سفت کردن گامها توسط باران" در آیه مجاز است، و منظور از آن "سفت کردن ماسه های زیر گامها" است که نتیجه آن "سفت نمودن گامها" خواهد شد. در رابطه با مجاز در مقدمه صحبت شده است).

آیه مربوط به یکیاز نبردهاست. در آن شرایط تعداد مسلمانان کم بوده و دشمنان بسیار. قسمت اول آیه مربوط به شبِ پیش از نبرد بوده که مسلمانان نگرانی و ترس داشته اند و خوابشان نمی برده است. و بقیه آیه مربوط به روز نبرد است. نکته مورد نظر ما در آیه اینست که آیه می گوید: باران نازل کرده که ضربان قلب آنها را پائین بیاورد. و این نکته یک نکته درست و علمی است. یعنی اگر کسی دلهره و ضربان قلب وی بالا باشد اگر زیر باران برود، ضربان قلب وی پائین می آید و به آرامش می رسد.

نظر شما ()
توان یادآوری در زنان می تواند از مردان کمتر باشد

توان یادآوری در زنان می تواند از مردان کمتر باشد

« و دو نفر از مردان خود را به گواهی بگیرید، در صورت نبودن دو مرد، یک مرد ودو زن از میان حاضرین که طرفین آنها را قبول دارید به گواهی بگیرید، تا اگر یکی از آنها آنرا فراموش کرد دیگری آنرا بیاد وی بیاورد».....

 

نظر شما ()
روزه گرفتن به نفع روزه گیر است

روزه گرفتن به نفع روزه گیر است

                

«روزه شما، وقتی آنرا شناختید، آنرا به نفع خود خواهید دید».

نکات آیه:.....

 

نظر شما ()
مغزی که چیزی ندیده، نشنیده و نگفته فکر نیز نمی کند

مغزی که چیزی ندیده، نشنیده و نگفته فکر نیز نمی کند

 

«و بحث کردن با کسانیکه ایمان نمی آورند، مانند این می ماند که کسی با کسی که غیر از صدای معمولی و بانگ چیزی را تشخیص نمی دهد جر و بحث کند. اینها کـَر و گنگ و کور مادرزادی هستند. به این خاطر اینها فکر نیز نمی کنند».

 

نظر شما ()
تأثیر رنگها بر انسان

تأثیر رنگها بر انسان

 

«گفتند: از خدای خود بخواه برای ما روشن کند رنگ آن چیست؟ موسی گفت: خدا می گوید: آن گاوی است زرد، رنگ آن پر رنگ یکدست است، بینندگان را خرسند و شادمان می کند».......

 

نظر شما ()
زنـا فـاحـشـه است

زنـا فـاحـشـه است

 

« مقدمات زنا کردن را فـراهم نکنید که زنا فاحشه است و رفتار ناخوشایندی را بدنبال می آورد».

واژه «فاحشه» از .... 

نظر شما ()
سحر شدن چشم

سحر شدن چشم

در قرآن می خوانیم پس از اینکه موسی آیات خداوند را (یعنی معجزاتی که به موسی داده بوده که به فرعون و درباریان وی نشان دهد را) به فرعون و درباریان وی نشان میدهد، می گویند این سحر است و ما هم میتوانیم برای تو سحر بیاوریم. به اتفاق همدیگر وقتی تعیین می کنند که در حضور مردم این کار را انجام دهند. در این  داستان در رابطه با.....ادامه در ادامه مطلب 

نظر شما ()
آدم

آدم

 

« ما شما را آفریدیم، مدت درازی بعد رفته رفته به شما رنگ و رو (رنگ و روی بشری) دادیم، و مدت درازی بعد به فرشتگان گـفـتیم: به آدم تن بدهید (تسلیم وی شوید).همه تسلیم شدند بجز ابلیس که با تسلیم شوندگان نبود».

نکات آیـه:ادامه در ادامه مطلب...

 

نظر شما ()
توجه شدید به چیزی و احساس درد نکردن

توجه شدید به چیزی و احساس درد نکردن

 

« و زنانی در شهر گفتند: همسر عزیز (یعنی زلیخا همسر نخست وزیر مصر) با جوان خود درگیر می شود تا خواست خود را به او بخواهاند. شیفتگی دوستداری یوسف به راستی مشغولیت او شده است....ادامه در ادامه مطلب 

نظر شما ()
در آمدن جانـوران از آب

در آمدن جانـوران از آب

 «خدا هر جانوری را (یعنی: همه جانـوران را) در آب آفرید. بنابر این آن که رویِ شـکـم خـود راه می رود از آنهاست (از آنها آمده)، و آنکه روی دوپا راه می رود از آنهاست (از آنها آمده)، و آنکه روی چهار پا راه می رود از آنهاست (از آنها آمده). خدا هر چه را بخواهد می آفریند»


نکـات آیـه:ادامه در ادامه مطلب

 

نظر شما ()
حـیـات اولـیـه

حـیـات اولـیـه

 

«و این خدا بود که موجود بی ریش و پشمی را در آبآفرید، مدت کوتاهی بعد خلقـت آنرا نـَسَبی (یعنی: از خود آن) و از طریق جفت گیری قرار داد».

ادامه در ادامه مطلب 

نظر شما ()
شنوائی در یک نقطه و بینائی در چند نقطه از مغز

شنوائی در یک نقطه و بینائی در چند نقطه از مغز

 

« و برای شما شنوائی و بینائیها درست کرد».

نکته آیه:ادامه در ادامه مطلب 

نظر شما ()
خـواب و بـیـداری شب برای خواب و روز برای فعالیت قرار داده شده

خـواب و بـیـداری شب برای خواب و روز برای فعالیت قرار داده شده

 

« و اوست که شب را برای خواب و خواب را برای نیرو گرفتن و روز را برای فعالیت قرار داد».

نکات آیه:...ادامه در ادامه مطلب 

نظر شما ()
چرخیدن چشم ناشی از ترس

چرخیدن چشم ناشی از ترس

 

« وقتی ترس می آید آنها را می بینی که مانند کسی که می خواهد بمیرد با چشمان چرخان به تو نگاه می کنند». 

نکـتـه آیه:

کسی که می ترسد چشمش مانند کسی که می خواهد بمیرد می چرخد:

ترسِ زیاد درک انسان را از کارمی اندازد. در این حالت مراکز عصبی خارج از اراده و آگـاهی انسان کار می کنند، که چرخیدن غیر ارادی چشم از حالات آن است، و این چیزی است که برای کسی که در حال مرگ است نیز پیش می آید.

نظر شما ()
تـرکـیـب نـطـفـه زن و مـرد

تـرکـیـب نـطـفـه زن و مـرد

 

«ما هر انسانی را از چکه در هم ذوب شده ای می آفرینیم. روی آن کار می کـنیم و خصوصیات و صفات آنرا بارز می کنیم. بعـد آنرا شنوای بینا می کنیم»!

نکات آیه:....ادامه در ادامه مطلب 

نظر شما ()
پـوشـش و مـغـز

پـوشـش و مـغـز

 

« به مردان مؤمن بگو: نگاههای خود را بگیرند (یعنی به همه جای مردم نگاه نکنند) و باسن خود را نیز بپوشانند. اینکار آنها را برجسته ترمی کند. خدا می داند که آنها (یعنی: غیر مسلمانها) چه پوشاکهائی را خواهند ساخت ـــ همینطور به زنان مؤمن نیز بگو: نگاه خود را بگیرنـد ......»

..ادامه در ادامه مطلب

نظر شما ()
پـیـدایـش گـیـاه وار انسان

پـیـدایـش گـیـاه وار انسان

 

«خدا شما را "گیاه وار" از زمین رویانید»!

آیه نقل قول ....ادامه در ادامه مطلب 

نظر شما ()
آفرینش بشر ضمن مراحل بلند مدت

آفرینش بشر ضمن مراحل بلند مدت

 

« مشکل شما کدام است که به خدا شکوهمندانه نگاه نمی کنید در حالیکه شما را طی  دوره های بلند مدت آفرید».


آیه نقـل قول از...ادامه در ادامه مطلب 

نظر شما ()
رونـد قـوی و ضـعـیـف شـدن بـدن

رونـد قـوی و ضـعـیـف شـدن بـدن

 

 

« خدا آنست که شما را از چیزِ سست آفرید، مدتی پس از سستی روند پیوسته نیرومند شوندگی قرار داد، مدتی پس از روند نیرومندی روند پیوسته سست شوندگی و پیری قرار داد. خدا آنچه را می خواهد می آفریند و او دانای توانمند است».

نکات آیه:ادامه در ادامه مطلب


نظر شما ()
عکس العمل نشان دادن پوست

عکس العمل نشان دادن پوست

 

« خدا درست ترین گفتارها را نازل نمود. کتابی است با موضوعات متناسب هر وضعیتی. پوست کسانی که از عظمت و ابهت خدای خـود می هـراسند در برخـورد با آن عکس العمل نشان می دهـد و بعـد با یاد خدا پوست و دل آنها نرم می شود».  ادامه در ادامه مطلب

 

نظر شما ()
ریاضی

 
 

قرآن و اندیشمندان معاصر

 
قرآن کتابی است که در ابعاد مختلف زندگی، آدمی را رهنمون است و هم چون خورشیدی فروزنده، کس یارای انکار خصائص و ویژگی‌های گوناگون وجودی آن را ندارد و هر کس به سهم خویش و به اندازه ی ظرف درونی‌اش از بحر لایزال آن رفع عطش می‌کند.


.

نظر شما ()
نجوم

ستون های نامریی (جوّ کره ی زمین)

 
قرآن در مورد این ستون ها می فرماید:
اللَّهُ الَّذِی رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ یجْرِی لِأَجَلٍ مُسَمًّى یدَبِّرُالْأَمْرَ یفَصِّلُ الْآیاتِ لَعَلَّکُمْ بِلِقَاءِ رَبِّکُمْ تُوقِنُونَ (رعد/2)
«خداست آن ذات پاکی که آسمان ها را چنان که می نگرید بی ستون برافراشت آنگاه با کمال قدرت عرش را در خلقت بیاراست و خورشید و ماه را مسخر اراده ی خود ساخت که هرکدام در وقت خاص(و مدار معین) به گردش آیند امر عالم را با نظامی محکم و آیات قدرت را با دلایلی مفصل منظم ساخته باشد که شما(بندگان) به ملاقات پروردگار خود یقین کنید.»
ادامه در ادامه مطلب

نظر شما ()
اوضاع خورشید و ستارگان دیگر در قرآن

اوضاع خورشید و ستارگان دیگر در قرآن
سوره تکویرآیه 2و 3:
وَإِذَا النُّجُومُ انْکَدَرَتْ• وَإِذَا الْجِبَالُ سُیرَتْ (تکویر/3-2)
«و هنگامی که ستارگان تیره و بی نور شوند• و هنگامی که کوه هارا به حرکت آرند و ازجا برکنند».
سوره انفطارآیه 1و2:
إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ• وَإِذَا الْکَوَاکِبُ انْتَثَرَتْ (انفطار/2-1)
«هنگامی که آسمان بشکافد• و هنگامی که ستارگان پراکنده شود(فرو ریزند)» 
 ادامه در ادامه مطلب

نظر شما ()
سحابی چشم گربه

سحابی چشم گربه )

Cat’s Eye Nebula )

موقع انفجار و فرو پاشی ستارگان ، گازها و موجهای حاصله

ترکیبی بسیار زیبا بمانند گل رز ایجاد می کنند.

عکس ناسا )

NASA ( که توسط تلسکوپ هابل ) Hubble Telescope ( گرفته شده است :

ایه پدیده در قرآن مجید در سوره الرحمه آیه 73 بیان گردیده

است:

» فإذا انشقت السماء فکانت وردة کالدهان

«

» هنگامی که آسمان از هم پاشیده شود و مانند رنگ سرخی رز)گلگون( درآید «

نظر شما ()
شب فعالیت بدن را کم می کند و روز آنرا فعال می کند

شب فعالیت بدن را کم می کند و روز آنرا فعال می کند

 

« و این خداست که بوسـیله شب فعالیت زندگی شما را میگیرد و می داند در روز بدن شما چه آسیبهائی دیده و دوباره شما را با روز بر می انگیزد».

نکات آیه:


نظر شما ()
انسان در خواب دیدن نیرو می گیرد

انسان در خواب دیدن نیرو می گیرد

 

«همینطور از نشانه های دیگر خدا خواب دیدن شما در شب و روز و زندگی گرفتن شما از فضل وی می باشد».

نکـتـه آیه:

 انسان در خواب دیدن نیرو و زندگی می گیرد:


 

نظر شما ()
شـعـلـه ور شـدن نـور مـؤمـنـیـن

شـعـلـه ور شـدن نـور مـؤمـنـیـن

 

«نـور آنها میان دستانشان شعله ور می شود»!

نکـتـه آیه:

 نـور مؤمنین شعـله ور می شود:

 

نظر شما ()
هم ملیتی انسان، جانوران و پرندگان


 هم ملیتی انسان، جانوران و پرندگان

«هیچ جانوری در زمین یا پرنده ای که با دو بال پرواز می کند نیست مگر اینکه همه امتهائی مانند شماها هستند»!

نکته آیه:ادامه در ادامه مطلب

 

نظر شما ()
انسان نخستین

انسان نخستین

     

«روزگاری از زمان بر انسان گذشته که چیز قابل بیانی نبوده است»!

ادامه در ادامه مطلب

 

نظر شما ()
حیات

تـئـوریـهـای محل پیدایش حیات اولیه

در رابطه با پیدایش حیات اولیه امروزه سه تا نظریهوجود دارد: یکی می گوید حـیات در جو آغاز شده، دیگری شده می گوید در اعماقاقـیانوسها، و سومی می گوید حیات اولیه از فضا آمده است.

در ادامه مطلب

 

نظر شما ()
فیزیک

بیش از 750 آیه در قرآن مجید وجود دارد که به مسایل فیزیک می‌پردازد ولی باید دانست که قرآن کتاب فیزیک، شیمی، زیست و ریاضی نیست، بلکه تنها کتاب هدایت‌گر برای بشریت است که برای تقویت باورهایی ایمانی و اعتقادی بشر برخی از حقایق هستی را بیان کرده است.

ادامه در ادامه مطلب


نظر شما ()
تاریخ

قرآن رویدادهای تاریخی را کورکورانه و محصول « صدفه » یا خود به خود و بی مقدمه نمی‌داند، و قضا و قدر و لزوم تسلیم چشم و گوش بسته را در برابر فرمان‌های غیبی رد می‌کند، و در بیدار کردن هوش مردم می‌کوشد تا تصور نکنند که جبر محض است، و همه جا بر روی قوانین تاریخی تکیه می‌کند.ادامه در ادامه مطلب

نظر شما ()
سوره مریم

فضیلت و خواص سوره مریم

مریم؛ نوزدهمین سوره قرآن است که مکی و 98 آیه دارد.

در فضیلت این سوره از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده....

 

 

نظر شما ()
زنبور


آفرینش زنبور عسل برای زندگی انسان در روی زمین لازم است زنبور عسل به انسان درس خداشناسی ایثار و از خود گذشتگی  تلاش و پایداری اتحاد و اینده نگری, پشت کار, کار گروهی,  تقسیم کار و نظم اجتماعی می آموزد.....

                         

نظر شما ()
بیوشیمی


شیر در اثر یکسری فعل و انفعالات شیمیایی در دستگاه گوارش ایجاد می شود. غذایی که خورده می شود پس از آن که به معده رسید در آن جا هضم می شده و آمادده ی جذب می گردد . در معده و روده عناصر مفید آن جذب می شود و بعد از ورود به وسیله ی خون و ارتباط مستقیم با بطن ها شیر ایجاد می شود. ....

 

نظر شما ()
سایر وجوه اعجاز قرآن

سایر وجوه اعجاز قرآن

از آنچه تاکنون بیان شد به روشنی آشکار می‌شود که قرآن از لحاظ فصاحت و بلاغت معجزه است. اگرچه همین مقدار کافی است تا بتوانیم به این مطلب پی ببریم که قرآن کریم نمی‌تواند ساخته و پرداخته دست بشر باشد اما همانگونه که بیان کردیم، محققین اسلامی معتقدند که علاوه بر اعجاز فصاحت و بلاغت قرآن که در تک‌تک سور آن مشهود است، برای کل قرآن در مجموع وجوه دیگری از اعجاز نیز وجود دارد. نکته بسیار مهم آنست که فهم این وجوه، مانند فهم اعجاز فصاحت و بلاغت، تخصصی نیست بلکه همگان با هر ملیت و هر نژادی قادر به فهم این وجوه از اعجاز می‌باشند. باید توجه داشت که محققان وجوه متعددی از اعجاز را ذکر کرده‌اند که ما به جهت اختصار تنها سه مورد از آنها را بررسی می‌کنیم:

نظر شما ()
 

سایر وجوه اعجاز قرآن

از آنچه تاکنون بیان شد به روشنی آشکار می‌شود که قرآن از لحاظ فصاحت و بلاغت معجزه است. اگرچه همین مقدار کافی است تا بتوانیم به این مطلب پی ببریم که قرآن کریم نمی‌تواند ساخته و پرداخته دست بشر باشد اما همانگونه که بیان کردیم، محققین اسلامی معتقدند که علاوه بر اعجاز فصاحت و بلاغت قرآن که در تک‌تک سور آن مشهود است، برای کل قرآن در مجموع وجوه دیگری از اعجاز نیز وجود دارد. نکته بسیار مهم آنست که فهم این وجوه، مانند فهم اعجاز فصاحت و بلاغت، تخصصی نیست بلکه همگان با هر ملیت و هر نژادی قادر به فهم این وجوه از اعجاز می‌باشند. باید توجه داشت که محققان وجوه متعددی از اعجاز را ذکر کرده‌اند که ما به جهت اختصار تنها سه مورد از آنها را بررسی می‌کنیم:

نظر شما ()
رمز های ریاضی قرآن

به نام خالق ریاضی

ریاضیات در قرآن

رمز های محلی قرآن

رمز هایی ریاضی قرآن وجود دارند که برای کنترل قسمتی از این کتاب یعنی یک یا چند سوره می باشد که آن ها را رمزهای محلی قرآن می نامیم.

ادامه ....

نظر شما ()
جنین شناسی

ما آفرینش هر انسانی را با گرفتن چکیده ای از چکیده های خاک آغاز می کنیم ــ بعد آنرا یک چکه میکنیم و در جای مناسبی قرار می دهیم ـــ بعد آنرا به چیزیکه خود را می آویزد می آفرینیم، بعد آنرا به گوشت جویده شده لای دندان می آفرینیم، بعد استخوان هائی را از آن می آفرینیم، بعد استخوانها را گوشت می پوشانیم. دست آخر آنرا خلقت دیگری می دهیم. بهاین شکل خدای شایان خلاقیت بهترین آفریدگاران است».

ادامه در ادامه مطلب... 

نظر شما ()
نظام آفرینش

هُوَ الَّذِی مَرَجَ البَحرَینِ هذَا عَذبٌ فُراتٌ وَ هذَا مِلحٌ اُجاجٌ وَ جَعَلَ بَینَهُمَا بَرزَخًا وَ حِجرًا مَحجُورًا

ترجمه : او کسی است که دو دریا را درکنار هم قرار داد یکی گوارا و شیرین ودیگری شور وتلخ و در میان آنها برزخی قرار داد گویی هر یک از آنها به دیگری می گوید دورباش و نزدیک نیا .

تفسیر: این آیه به استدلال درعظمت خداوند از طریق بیان نعمت های او در نظام آفرینش می پردازد و... ادامه در ادامه مطلب

نظر شما ()
اعجاز

باسمه تعالی

اعجاز قرآن 

آیا زمان معجزه‌ها سپری شده است؟ و ما دیگر شاهد وقوع آنها نخواهیم بود؟ آیا از آنجا که معجزات انبیای گذشته مربوط به زمان و مکان خاص خودشان بوده است ما باید با استفاده از اسنادی که از گذشته به جا مانده از آن معجزات آگاه شویم تا بتوانیم به آن پیامبران ایمان بیاوریم؟

 در جستجوی یافتن پاسخی مناسب به این سوالات با کتاب آسمانی دین اسلام مواجه می‌شویم. قرآن، تنها کتاب آسمانی است که با صراحت و قاطعیت تمام ادعا می‌کند که معجزه‌ای است جاوید برای تمامی مردم، در هر زمان و هر مکان و با هر ملیتی که دارند.

 

 

نظر شما ()
پیدایش جهان

درباره پیدایش جهان، نظریات مختلفی بیان شده است. بر اساس آخرین اکتشافات دانشمندان علم هیئت و در رأس آنها لاپلاس (LaPlace) دانشمند مشهور ریاضیات و هیئت که در حدود دو قرن پیش اظهار شد، کرات آسمانی در ابتدای خلقت از تودههای گاز متراکم تشکیل شده بودند که بعد از مدتی و به مرور زمان بر اثر فشردگی و تراکم شدید، از یکدیگر جدا شدند و با از دست دادن حرارت و التهاب اولیه رفتهرفته سرد و به صورت کرات امروزی درآمدند. تحقیقات دانشمندان بعدی نیز هر چند این نظریه را تکمیل و بعضی نکات آن را تصحیح کرد، اما در همه آنها اصل پیدایش این کرات از یک توده گاز سوزان پذیرفته شده و مورد قبول محافل علمی جهان است.ادامه در ادامه مطلب....

 

نظر شما ()
اعجاز قرآن چیست (2)

هر پیامبری برای اثبات پیامبری خود معجزه یا معجزاتی داشته است. نوع معجزه یا معجزات هر پیامبری به شرایط دوران وی بستگی داشته است. مثلاً در دوران حضرت صالح (ع)، که مردم کوه را می‌تراشیده و در آن ساختمان می‌ساخته‌اند، معجزه وی شکافتن کوه و درآوردن شترِ زنده از آن بوده است. حضرت موسی (ع)، که در دوران سحر زندگی می کرده معجزاتش متناسب با کار ساحران بوده است. مثلاً چوب را اژدها می‌کرده یا از زمین چشمه جاری می‌کرده است. چون دوران حضرت عیسی عصر پزشکی بوده معجزات وی نیز در کادر مسائل پزشکی بوده است. وی نابینا را با یک لمس بینا می‌کرده، و بیماری پیسی مادرزادی را با یک لمس شفا می‌داده و مرده را زنده می‌کرده است. دوران حضرت محمد (ص) (کـه دوران بعد از وی را نیز شامل می‌شود) عصر علم و ادبیات بوده، به این خاطر معجزه وی (قرآن کریم) در زمینه علم و ادبیات بـوده می‌باشد.

 

نظر شما ()
اعجاز قرآن چیست ؟ (1)

قرآن کریم معجزه جاویدان حضرت محمد است. دانشمندان از دیرباز وجود گوناگونی را برای اعجاز قرآن بیان کرده‌اند. همزمان با کشفیات علمی در دو قرن اخیر،‌اعجاز علمی قرآن نیز مطرح شد. عده‌ای از مفسران و صاحب‌نظران کوشیده‌اند تا با انطباق پاره‌ای از آیات قرآن بر کشفیات جدید علوم تجربی، این ادعا را به اثبات برسانند.

اعجاز علمی قرآن به مطالب و اسرار علمی گفته می‌شود که در قرآن بیان شده و در عصر نزول قرآن برای بشر ناشناخته بوده و پس از پیشرفت علوم در سده‌های اخیر کشف شده است. هر چند تفسیر علمی قرآن کریم سابقه‌ای هزار ساله دارد، ولی ادعای اعجاز علمی قرآن در دو قرن اخیر مطرح شده است. در این دوره برخی از کشفیات علوم تجربی توسط دانشمندان بر آیات قران منطبق شده و صحت و اتقان این کتاب الهی بیش از پیش به اثبات رسیده است.

نظر شما ()
درباره نویسنده
نگار سخائی و فاطمه آقاجانی
قرآن کریم، کلام اعجاز آمیز خداوند بزرگ است که برای هدایت بشر به رسول گرامی اسلام وحی شد. همزمان با نزول این وحی الهی بر رسول گرامی اسلام، به وسیله یاران آن وجود مقدس، نوشته می شد و در مصحف ها نگهداری می گردید. این گونه نیست که فقط رسول گرامی اسلام آن را برای نسلهای بعدی نقل کرده باشد. بلکه بسیاری از یاران بزرگوار آن وجود مقدس، برای نسل های بعد نقل کردند که این کتاب از ناحیه خدا بر رسولش نازل گردید. مدرسه راهنمایی فرزانگان امین 2
کدهای اضافی کاربر



استخاره آنلاین با قرآن کریم

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

RSS
تمامی حقوق مادی ومعنوی متعلق به quran13 است 1390