سود و زیان مشروب

سود و زیان مشروب

 

« راجع به مشروب و قمار از تو می پرسند! بگـو: در آنها زیان بزرگ و منافعی برای مردم وجود دارد. زیان آنها از منافع آنها بزرگتر است».

نکـتـه آیـه:

 مشروب منافع و زیان دارد. زیان آن از منافع آن بزرگـتر است:

منافع یک جام شراب برای بدن مساویاست با مـنافـعـی کـه یـک سـیـب بـرای بدن دارد. زیانهای آن برای بدن تقریبا همه جانبه است. یعنی هیچ دستگاه و سیستمی در بدن نیست که ازمشروب تأثیر مـنفی نبیند. مهمترین آنها کشته شدن سلولهای مغـز است. بنابر این زیانهای آن خیلی بیش از منافع آنست.

 

/ 0 نظر / 84 بازدید