ریاضی

به گفته پژوهشگران، واژه «یَوم» (به معنای روز) در قرآن ۳۶۵ بار تکرار شده که برابر تعداد روزهای سال است.

واژه «شَهر» (به معنای ماه) در قرآن ۱۲ بار تکرار شده که برابر تعداد ماه‌های سال است.

واژه «امام» ۱۲ بار (هم به صورت جمع و هم مفرد) در قرآن آمده که برابر تعداد امامان شیعه است و با حدیث جابر ارتباط دارد. مثلا در آیه ۱۲ سوره یس آمده است: «و ما هر چیزی را در امام روشنگری جمع نموده‌ایم.» یا در آیه ۴۱ سوره القصص آمده است: «و آنان [فرعون و یارانش] را امامانی خواندیم که به سوى آتش دوزخ دعوت می‎کنند، و روز قیامت یارى نمی‌یابند.»

تعداد واژه‌های «رجُل» (به معنای مرد) و «امراة» (به معنای زن) با هم برابرند و هرکدام ۲۴ بار آمده‌اند.

تعداد عین واژه‌های «ملائکه» (به معنای فرشتگان) و «شیطان» با هم برابرند و هرکدام ۶۸ بار آمده‌اند. اگر مشتقات آنان را هم به شمار آوریم، باز هم برابر هستند. (۸۸ بار)

تعداد واژه‌های «دنیا» و «آخرت» با هم برابرند و هرکدام ۱۱۵ بار آمده‌اند.

تعداد واژه‌های «الحسنات» (به معنای نیکی‌ها) و «سیئات» (به معنای گناهان) با هم برابرند و هرکدام ۱۸۰ بار آمده‌اند.

تعداد واژه‌های «الحیاه» (به معنای زندگی) و «الموت» (به معنای مرگ) با هم برابرند و هرکدام ۱۴۵ بار آمده‌اند.

البته این نکته قابل توجه است که این آمار اصولا بدون استفاده از ابزارهای نوین و بصورت سنتی شمارش شده و عاری از خطا نیست. شمارش تعداد واژه ها به صورت ماشینی در زبان عربی به علت چند شکل بودن کلمات دشوار است. نمونه ای از این محاسبات با استفاده از نرم افزارهای قرانی:

واژه « یوم » (به معنای روز در زبان عربی): برای شمارش واژه یوم در قران باید واژه یوم را بصورت معرفه «الیوم» و «یوم» و همچنین واژه یوم را به صورت نکره یعنی «یوما» در نظر گرفت. بعلاوه پیشوندهای «ب»، «و»، «ل»، «ف» یا ترکیبی از این پیشوندها ممکن است به ابتدای کلمه اضافه شود. با در نظر گرفتن تمام این حالات، واژه یوم ممکن است به حالتهای زیر در قران ظاهر شود: «یوم»، «ویوم»، «بیوم»، «لیوم»، «یوما»، «الیوم»، «والیوم»، «بالیوم»، «وبالیوم»، «فالیوم». با شمارش مجموع این واژه ها در نرم افزارهای قرانی می توان تعداد تکرار این واژه را در قران پیدا کرد.

 

نرم افزار های قرآنی (بدون در نظر گرفتن شکل های مختلف کلمه) آمار کلمه شهر را ۱۷ بار، کلمه امام را ۸ بار، کلمه رجل را ۷۳ بار، کلمه شیطان را ۷۰ بار، کلمه الحسنات ( به همراه حسن ، محسن و باقی ترکیبات) ۱۸۰ بار، سیئات ۳۶ بار، حیات ۷۵ بار، و موت را ۹۱ بار نشان می دهند. از این رو لزوم تحقیق جدیدی برای بدست آوری آمار مشخص و بدون شک در این زمینه بیش از پیش مشخص می شود.


 

 

/ 0 نظر / 123 بازدید