روزه گرفتن به نفع روزه گیر است

روزه گرفتن به نفع روزه گیر است

                

«روزه شما، وقتی آنرا شناختید، آنرا به نفع خود خواهید دید».

نکات آیه:

1ـــ انسان روزی روزه را خواهد شناخت:

فعلاً انسان روزه را شناخته است.

2ـــ روزه بنفع خود روزه گیر است:

روزه موارد مثبتی برای روزه گیرنده دارد از جمله:

ــــ مـواد زائـد مـتراکم شده را تحلیل می برد و ناراحتی های ناشی از آن را برطرف می کند.

ــــ التهاب شدید کلیه را مداوامی کند.

ــــ ناراحتی های قلبی را مداوا می کند.

ــــ برخی از دستگاها از جمله دستگاه هاضمه استراحت می کند.

 

/ 0 نظر / 28 بازدید