عادت ماهانه زنان

عادت ماهانه زنان

 

« و از قاعدگی زنان از تو می پرسند. بگـو: آن مـواد زائـد است. بنابر این در دوران قاعدگی با زنان آمیزش (جنسی) نکنید، پس از آن نیز تا آبتنی نکرده اند با آنها آمیزش جنسی نکنید».

قرآن می گوید کهخون قاعدگی زنان مواد وعناصر زائد و تفاله ای است، وعـلـم امـروز نیز هـمـین را می گوید. خون قاعدگی مربوط به شستشو و بیرون دادن مواد زائد تخمدان است که آماده سازی تخم در آن صورت می گیرد.

 

/ 0 نظر / 159 بازدید