تغییر متناسب با محیط طبیعی

تغییر متناسب با محیط طبیعی

 

« به آنها بگو: خداست کهشماها را بنابر وضعیت سرزمین ها آفـرید».

واژه « ذرء» به معنی: درست کردن اختراعی است.« فـی» در آیه سببی است. و «ارض» در آیه به معنی «سرزمین و طبیعت» است که از معانی آنست.

آیه روی هم رفـته به این معنی است که انـسـان در ابتدا یک گونه بـوده، پـس از پخـش شـدن در سرزمـینهای مختلـف بنابر وضعیت طبیعتی که درآن زندگی می کرده تغـیـیـرات فـیـزیکی داده شده است.

 

/ 0 نظر / 33 بازدید