پیدایش جهان

درباره پیدایش جهان، نظریات مختلفی بیان شده است. بر اساس آخرین اکتشافات دانشمندان علم هیئت و در رأس آنها لاپلاس (LaPlace) دانشمند مشهور ریاضیات و هیئت که در حدود دو قرن پیش اظهار شد، کرات آسمانی در ابتدای خلقت از تودههای گاز متراکم تشکیل شده بودند که بعد از مدتی و به مرور زمان بر اثر فشردگی و تراکم شدید، از یکدیگر جدا شدند و با از دست دادن حرارت و التهاب اولیه رفتهرفته سرد و به صورت کرات امروزی درآمدند. تحقیقات دانشمندان بعدی نیز هر چند این نظریه را تکمیل و بعضی نکات آن را تصحیح کرد، اما در همه آنها اصل پیدایش این کرات از یک توده گاز سوزان پذیرفته شده و مورد قبول محافل علمی جهان است.

در حالی که بیش از دو قرن از عمر این دیدگاه نمی گذرد، قرآن کریم با اعجازی شگرف و به طور روشن این حقیقت را بیان کرده است. در آیه 11 سوره فصّلت می خوانیم:

 ثُمَّ اسْتَوَی إِلَی السَّمَاءِ وَهِی دُخَانٌ ...؛

 پس به آسمان توجه نمود؛ در حالی که (به صورت) دودی بود ... .

در آیه 30 سوره انبیاء آمده است:

أَوَلَمْ یرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا ...

آیا کافران نمی نگرند که آسمان ها و زمین به یکدیگر متصل بودند؛ پس آن ها را جدا کردیم ... .

چنان که به روشنی از آیت بالا به دست میاید، هماهنگی اعجابانگیزی میان دیدگاه قرآن با علم روز در زمینه آغاز آفرینش جهان وجود دارد که اعجاز و عظمت قرآن را بیش از پیش جلوهگر میسازد و از همین روست که دکتر بوکای میگوید: «کوچکترین مخالفتی میان معلومات قرآنی و علم جدید راجع به شکلگیری جهان وجود ندارد».

خداوند می فرماید:

{ثم استوی إلی السماء وهی دخان فقال لها وللأرض ائتیا طوعا أو کرها قالتا أتینا طآئعین}[ فصلت:11]
پس اراده آفرینش فرمود در حالی که به صورت دود بود به آن و به زمین دستور داد به وجود آئید و شکل گیرید، خواه از روی اطاعت و خواه از روی اکراه آنها گفتند ما از روی اطاعت می آئیم( به وجود می آییم وشکل می گیریم )
در این دو آیه به سه نکته مهم درباره آفرینش جهان و موجودات زنده اشاره شده است 
جهان در آغاز به صورت گاز و دود بود
جهان درآغازبه هم پیوسته بود سپس کرات آسمانی از هم جدا شدند . 
آغاز آفرینش موجودات زنده از آب است .
شرح :

 گرچه درباره کیفیت پیدایش جهان ونحوه آن فرضیات مختلفی وجود دارد که از حدود فرضیه تجاوز نمی کند ،ولی با توجه به مطالعاتی که روی کهکشانها ومنظومه هایی که در حال پیدایش وشکل گیری هستند به عمل آمده مسلم است که جهان در آغاز به صورت توده گازی ابر مانند فشرده ای بود که بر اثر گردش به دور خود ، قطعاتی از آن جدا شده وبه اطراف پراکنده گشته است واین قطعات تدریجاً سرد شده و به صورت مایع و در موارد زیادی به صورت جامد در آمده ، و تشکیل کرات مسکونی وغیر مسکونی را داده است.
مشاهدات دانشمندان فلکی در مورد « سحابی ها » ، این مسأله را که دنیادر آغاز به صورت توده گاز دود مانندی بوده ،به عنوان یک نظریه قطعی معرفی می کند ، این چیزی است که محافل عملی جهان ،آن را پذیرفته اند 
درنخستین آیه فوق نیزمی خوانیم که :« آسمانها ( کرات آسمانی ) درآغاز ( مانند ) دود بودند»
هماهنگی این آیه با اکتشافات دانشمندان که چندان ازعمرآنها نمی گذرد نشانه ای ازاعجازعلمی قرآن می باشد که پرده ازروی مطلبی که درعصرنزول قران کاملاً ناشناخته بوده است برمی دارد .
دومین آیه ، نیز سخن به هم پیوستگی جهان درآغاز امر وسپس جدا شدن اجزای آن ازیکدیگرمی گوید .پیدایش موجودات زنده – اعم از گیاهی وحیوانی – در نخستین بار از آب دریاها نیز ، امروز یک نظریه معروف علمی است .
قرآن نیز در دومین آیه فوق ،پیدایش همه موجودات زنده را از آب بازگو می کند .حتی آیاتی که آفرینش انسان را به خاک نسبت می دهد ، تصریح دارد که این خاک با آب آمیخته بود و به صورت طین ( گل ) بود. واینهاهمان چیزهایی است که امروز به عنوان نظریات مسلم علمی شناخته می شود.چشمک

/ 0 نظر / 407 بازدید