مغزی که چیزی ندیده، نشنیده و نگفته فکر نیز نمی کند

مغزی که چیزی ندیده، نشنیده و نگفته فکر نیز نمی کند

 

«و بحث کردن با کسانیکه ایمان نمی آورند، مانند این می ماند که کسی با کسی که غیر از صدای معمولی و بانگ چیزی را تشخیص نمی دهد جر و بحث کند. اینها کـَر و گنگ و کور مادرزادی هستند. به این خاطر اینها فکر نیز نمی کنند».

نکته آیه:

 آدم کـَر و گنگ و کور مادرزادی فکر نمی کند:

همانطور که آیه مطرح کرده مغـزی که هیچگاه چیزی نشنیده و نگفـتهو نـدیـده، در واقع فکر هم نمی کند و نمی تواند بکند.

( آیه بحث کردن با کسانیکه بخداوند ایمان نمی آورند (یعنی کسانیکه برای خود موضعی دارنـد و روی آن ایستاده اند و دنبال شناخت نیستند)، به جر و بحث کردنِ کسی با حیوان و یا با کسی که زبان ما را نمی داند تشـبیه کرده است. در صورت "جر و بحث" با حیوان و یا کسی که زبان ما را نمی داند، آنها از آنچه گفـته می شود فقط صدای عادی و بانگ را از هم تشخیص می دهـند).

 

/ 0 نظر / 63 بازدید